Współpraca z organizacjami

Współpraca z organizacjami


 

Wśród organizacji współpracujących z ISES szczególne miejsce zajmuje Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii ( SKN FM ), działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie — jest to bowiem organizacja, z której wywodzą się członkowie-założyciele ISES. Współpraca z Kołem odbywa się na podstawie umowy dwustronnej zawartej pomiędzy ISES a SKNFM.

Strona internetowa SKN FM:
http://www.sknfm.pl/

Zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i federacji oraz zawierać porozumienia z organami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą oraz organizacjami społecznymi, które w swej działalności kierują się zbliżonymi celami, a ich metody działania są zgodne z prawem polskim oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. (§ 7 Statutu ISES)

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy w ramach celów statutowych ISES. Osoby i organizacje chętne do współpracy prosimy o kontakt.

 

It is only important to consider the following nuances the pages college homework format of the appendix are not numbered.