Strona główna

O NAS


#

Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem studentów i pracowników naukowych, powstałym z inicjatywy członków i sympatyków Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Członkowie Instytutu wyznaczają własną postawą najwyższe standardy etyczne w działalności publicznej i prywatnej. Wzajemne stosunki pomiędzy członkami oparte są na zasadach aktywności społecznej, solidarności, równości w prawach i obowiązkach, wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, koleżeństwa oraz prawości i uczciwości.


Instytut nawiązuje kontakty, utrzymuje więzi i współpracuje z innymi stowarzyszeniami, federacjami oraz organizacjami społecznymi o podobnych celach statutowych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie. W ramach realizacji swych celów statutowych, Instytut współdziała z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.

NASZA MISJA


#

Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej,
a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.

NASZE WARTOŚCI


#


Służba nauce polskiej
i wspieranie procesu budowy
g ospodarki opartej na wiedzyDziałanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i młodych pracowników naukowychPomnażanie kapitału intelektualnego
społeczeństwa poprzez tworzenie
warunków do rozwoju młodych talentówWzmacnianie więzi nauki polskiej
z nauką europejską i światową

Ludzie ISES


#

Prezes Honorowydr hab. Cezary Wójcik

dr hab. Cezary Wójcik

profesor SGH


Zarząd


Maciej Wysocki

Maciej Wysocki

Prezes Zarządu

Marta Skiba

Marta Skiba

Wiceprezes Zarządu

Szymon Witkowski

Szymon Witkowski

Sekretarz Zarządu

Tomasz Piechula

Tomasz Piechula

Członek Zarządu

Szymon Wieczorek

Szymon Wieczorek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna


Aleksander Olechnowicz

Aleksander Olechnowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dr Michał Antoszewski

dr Michał Antoszewski

Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Pankowiec

Anna Pankowiec

Członek Komisji Rewizyjnej


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


#

W razie pytań oraz ofert współpracy serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie poniższego formularza.


1 + 1 =