Członkostwo w ISES

Członkostwo w ISES


 

Członkowie zobowiązani są do przestrzegania prawa, statutu, uchwał, regulaminów, orzeczeń, zarządzeń oraz decyzji władz Stowarzyszenia.

Członkowie Instytutu wyznaczają własną postawą najwyższe standardy etyczne w działalności publicznej i prywatnej. Wzajemne stosunki pomiędzy członkami oparte są na zasadach aktywności społecznej, solidarności, równości w prawach i obowiązkach, wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, koleżeństwa oraz prawości i uczciwości.

 

Członkostwo Zwyczajne

Członkostwo zwyczajne przeznaczone jest dla osób fizycznych. (§ 10 ust. 1 i 2 Statutu ISES)

Kandydat na członka zwyczajnego musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, dysponować pełnią praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo umyślne. (§ 10 ust. 3 Statutu ISES)

Dla członków zwyczajnych istnieją dwie drogi uzyskania członkostwa w ISES: w drodze umowy z organizacją studencką, bądź na zasadach ogólnych.

Członkostwo w drodze umowy z organizacją studencką. Członkami zwyczajnymi mogą zostać studenci będący członkami koła naukowego lub innej organizacji studenckiej, z którą Stowarzyszenie ma zawartą umowę przewidującą taką możliwość, a także byli członkowie takiej organizacji, posiadający wykształcenie wyższe.

Członkostwo na zasadach ogólnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemnym poręczeniem co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, członkiem zwyczajnym może również zostać inna osoba. (§ 14 Statutu ISES)

Członek zwyczajny obowiązany jest do: (§ 16 ust. 2 Statutu ISES)

  • czynnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz rzetelnego wypełniania przyjętych na siebie obowiązków;
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  • prowadzenia aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
  • dbałości o dobre imię oraz wzrost roli i znaczenia Stowarzyszenia.

W celu przystąpienia do ISES w charakterze członka zwyczajnego, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej na załączonym poniżej formularzu.

Członkostwo zwyczajne – deklaracja

 

Członkostwo Wspierające

Członkiem wspierającym może być organizacja studencka lub koło naukowe niebędące osobą prawną oraz każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która złożyła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z oświadczeniem woli określającym zasady współpracy oraz zakres, wielkość, rodzaj i częstotliwość jej świadczeń w postaci środków finansowych, materialnych lub usług na rzecz Stowarzyszenia. (§ 17 Statutu ISES)

Członków wspierających reprezentują w Stowarzyszeniu: (§ 20 Statutu ISES)

  • przewodniczący, prezes lub inny członek kierownictwa – w przypadku organizacji studenckiej lub koła naukowego;
  • ustawowy lub statutowy organ – w przypadku osoby prawnej.

W celu przystąpienia do ISES w charakterze członka wspierającego, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej na załączonym poniżej formularzu.

Członkostwo wspierające – deklaracja

 

Osoba prawna może upoważnić do reprezentacji w Stowarzyszeniu swojego przedstawiciela. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości, prosimy o dołączenie do deklaracji członkowskiej formularza pełnomocnictwa funkcyjnego lub osobowego.

 

 

With less than gps phone vs gps tracker two weeks left before christmas and eager holiday shoppers looking for ipads, the timing is perfect for inventory to become more abundant.