Misja ISES

Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem studentów i pracowników naukowych, powstałym z inicjatywy członków i sympatyków Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. + logo

Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkowie Instytutu wyznaczają własną postawą najwyższe standardy etyczne w działalności publicznej i prywatnej. Wzajemne stosunki pomiędzy członkami oparte są na zasadach aktywności społecznej, solidarności, równości w prawach i obowiązkach, wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, koleżeństwa oraz prawości i uczciwości.

Instytut nawiązuje kontakty, utrzymuje więzi i współpracuje z innymi stowarzyszeniami, federacjami oraz organizacjami społecznymi o podobnych celach statutowych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie. W ramach realizacji swych celów statutowych, Instytut współdziała z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.

Ideami łączącymi członków Instytutu są:

      służba nauce polskiej i wspieranie procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy;

      działanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i młodych pracowników naukowych;

      pomnażanie kapitału intelektualnego społeczeństwa poprzez tworzenie warunków do rozwoju młodych talentów;

      wzmacnianie więzi nauki polskiej z nauką europejską i światową.

This is books on essay writing when your employment history should be mentioned and structured as a certain timeline.